Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifter

Dolema AB (”Dolema”, ”företaget”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) kan komma att samla in personuppgifter om dig som på något sätt har kontakt med företaget. Vi vill att du ska känna dig trygg med och få en tydlig bild av hur företaget behandlar dina personuppgifter och beskriver i detta dokument hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Den lagstiftning enligt vilken Dolema hanterar personuppgifter är Dataskyddsförordningen (GDPR), EU:s nya lagstiftning (från 25 maj 2018).

Personuppgiftsansvar

Dolema AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och även ansvariga för att all behandling sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Dolema är ansvarigt för behandling av alla personuppgifter som uppstår genom vår webbplats www.dolema.com eller genom andra sätt att kommunicera med Dolema, digitala eller manuella.

Dolema AB:s hantering av personuppgifter

Personuppgifter – Vad samlar Dolema in för uppgifter?

Uppgifter om användare av våra produkter, kunder eller potentiella kunder:

 • Kontaktuppgifter såsom Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress
 • Tjänsteställning i vården, avdelning
 • Produktanvändning av medicinteknisk produkt
 • Köpinformation

Personuppgifter – Hur samlar vi in informationen?

 • Information direkt från dig via kontaktformulär på vår hemsida liksom de val du där gör i beställningsformulär vid önskemål om varuprover, via annan kontakt som telefon, e-post, vid utställningar eller via eventuell web-shop
 • Uppgifter vid avrop från inköpsorganisationer eller sjukvårdsinrättningar
 • Uppgifter från upphandlingar och dess avtal
 • Vi använder inte cookies på vår hemsida och samlar ej heller in någon on-line statistik.

Ändamål – Vad gör vi med din information?

Ändamål med lagring av personuppgifter är för att på ett effektivt och säkert sätt uppfylla vårt ansvar som leverantör av medicinskteknisk utrustning. Exempel kan vara; utskick av varuprover, för att effektuera beställningar till en klinik eller privatperson, samt för att erbjuda utbildning och information kring Dolema AB:s produkter.

Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande produkters säkerhet (Spårbarhetskrav), reklamationer eller Bokföringslagen.

Behandling av personuppgifter – Hur länge lagrar vi din information?

Personuppgifterna sparas endast för tillhandahållande av sådan information eller produkt som har efterfrågats av besökare på webbplatsen och så länge de behövs för att uppfylla ändamålen (ovan), så länge som föreskrivs i lag eller tills besökaren informerar Dolema AB enligt sina rättigheter.

Personuppgifter kommer bara att behandlas av Dolema AB och eventuell tredjepartsleverantör på Dolema AB:s uppdrag och kommer inte att lämnas till andra utomstående enheter. Tredjepartsleverantör är externa leverantörer som Dolema har avtal med och kan t.ex. vara logistikföretag för leverans av varor eller serviceföretag av något slag.

 • Privatpersoners data raderas inom 1 månad efter att kontaktförfrågan eller varuprovsbeställning inkommit.
 • Personuppgifter för befintliga kunder sparas i 3 år efter att affärsrelationen har upphört om inte lagliga skäl finns som kräver en annan tidsrymd.
 • Potentiella kunders data sparas 1 år om inte förnyad kontakt eller köp har skett.

Dolema tillsammans med våra IT-leverantörer har vidtagit omfattande åtgärder för att du ska kunna känna dig trygg att lämna personuppgifter till företaget.

Samtycke

Du samtycker genom skickande av E-post till Dolema AB eller ifyllande av kontaktformulär eller formulär med önskemål om varuprover, till att Dolema AB liksom dess dotterbolag eller filialer direkt eller genom eventuella tredjepartsleverantör samlar in, använder, bearbetar samt överför personuppgifter för ändamål enligt ovan.

Du samtycker även till att Dolema AB kontakter dig via telefon, sms, e-post, brev, socialt media eller andra kommunikationsmetoder, för de ändamål som anges ovan.

Rättigheter

Du kan när som helst kontakta Dolema AB för att dra tillbaka ditt samtycke till ovanstående behandling av personuppgifter, begära att få tillgång till dina uppgifter samt att få dem överförda till dig, att de korrigeras helt eller delvis eller att de ska raderas. Detta kan dock leda till att du inte får tillgång till, av dig, efterfrågad information.

Det kan dock finnas lagliga skäl som Bokföringslagen, Medicintekniska förordningen etc. som gör att personuppgifter måste sparas under längre tid.

Om du har frågor eller synpunkter kring Dolema AB:s Personuppgiftspolicy och hur vi hanterar denna, eller något annat så är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@dolema.com eller telefon 08-446 15 06. Du kan också skriva brev till oss på adressen: Dolema AB, Bergkällavägen 27A, 192 79 Sollentuna, Sverige.

Övrigt

Dolema AB reserverar sig rätten att ändra och/eller uppdatera policyn och ansvarsbestämmelser när som helst. Den senaste versionen kommer att göras tillgänglig på vår webbplats.

Om du anser att ett företag bryter mot gällande integritetslagstiftning och vill klaga kan du vända sig till dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen i Sverige).