Uppförandekod

Uppförandekod – Dolema AB

Dolema AB uppfyller själv och kräver att leverantörer av produkter till Dolema respekterar de grundläggande sociala kraven i enlighet med:

  • ILO:s åtta grundläggande konventioner med nummer 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 32
  • all arbetsrelaterad hälso- och säkerhetslagstiftning i respektive land
  • Arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och relevant socialförsäkring, i respektive land
  • miljöskyddslagstiftningen i respektive land
  •  FN:s deklaration mot korruption

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi respekterar mänskliga rättigheter enligt FN:s definitionen

PRINCIPER OCH RÄTTIGHETER PÅ ARBETET

Nationell lagstiftning. Lagstiftningen i respektive land alltid följs.

Avskaffandet av barnarbete (ILO 138 och 182). Barnarbete, enligt definitionen i ILO:s konvention, är inte tillåtet.

Avskaffandet av tvångsarbete (ILO 29 och 105). Användning av tvångs- eller tvångsarbete accepteras inte.

Avskaffande av diskriminering (ILO 100 och 111). Diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, social bakgrund, handikapp, politisk åsikt eller sexuell läggning förekommer inte.

Anständiga löner och arbetstider.  Lönen betalas direkt till den anställde i tid och i sin helhet. Lägsta acceptabla lönenivå är minimilön enligt nationell lagstiftning.

Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagstadgade gränsen och övertidsarbete betalas alltid.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98).  De anställda får gå med i föreningen och kollektiva förhandlingar.

De anställda kan träffa företagsledningen för att diskutera löner och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

FN:s deklaration mot korruption

Dolema AB eller dess leverantörer erbjuder inte, direkt eller indirekt, eller ger otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller kontrollera transaktioner eller för någon annan otillbörlig fördel under sin verksamhet.

Dolema AB eller dess leverantörer begär eller accepterar inte direkt eller indirekt någon form av felaktig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten i affärsbeslut.

MILJÖ

Dolema AB och dess leverantörer strävar efter att minska energi- och resursförbrukning samt avfall och utsläpp till atmosfären, marken och vattnet. Kemikalier hanteras på ett sätt som är säkert för människor och miljö.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Dolema AB tillhandahåller en säker arbetsmiljö som följer internationella standarder.

Anställda informeras om eventuella hälsorisker som är förknippade med deras arbete. Alla anställda har tillgång till och använder lämplig säkerhetsutrustning.

INSPEKTION

Genom att underteckna Dolemas Code of conduct försäkrar VD/behörig firmatecknare att leverantören, och ev. underleverantör som används, följer innehållet i detta dokument.

Signaturen ger oss befogenhet att genom inspektioner eller motsvarande verifiera efterlydnaden av artiklar som behandlas i detta dokument.