Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Nebuliseringsteknologi

Vad är nebulisering?
Jo, att nebulisera betyder att slå sönder en vätska till en aerosol. Och en aerosol är ju vad vi behöver för att kunna inhalera ett läkemedel till lungorna.
För att en aerosol skall kunna inhaleras måste de partiklar som finns i aerosolen vara av ”rätt” storlek annars hamnar de på helt andra platser än i lungorna. Man brukar kalla denna ”rätta” storlek för respirabel storlek, d.v.s. att det går att inhalera dem. 
 

Det finns olika typer av nebulisatorer och olika typer av drivsätt för dessa. De vanligaste är tryckluftsdrivna eller s.k. jet-nebulisatorer. För dessa använder man komprimerad luft från en kompressor eller luft/syrgas från gastub. Det vanligaste i hemmet är dock kompressordrivna varianter. Nedan visas principen för Sidestreamnebulisatorn och hur denna är uppbyggd. 

Hur fungerar då Sidestreamnebulisatorn?

 

Bild 1: Tryckluft pressas upp genom mittenhålet (rött) och träffar den överliggande balken, luften riktas nu tvärt åt sidorna varvid ett undertryck skapas under luftflödet (s.k. venturieffekt) Detta undertryck lyfter upp läkemedelsvätskan genom de 4 (blå) omkringliggande hålen.
Bild 2: När luftflödet träffar läkemedelsvätskan slås denna sönder och små droppar ”skalas” av, dessa följer sedan med luftströmmen och bildar en aerosol.
 Sidestreamnebulisatorn är en kontinuerligt gående nebulisator som kan användas med alla tillgängliga flytande nebuliseringsläkemedel. Sidestream kräver ett drivflöde på 6 -8 liter/min och ger då en jämn och fin aerosol med god partikelstorlek. Partikelstorlek och fördelning kan dock variera något beroende på vilken typ av läkemedel som används. I de allra flesta fall ger Sidestream dock en aerosol där 75-80% av partiklarna befinner sig inom det respirabla området (0,5 – 5 tusendels millimeter)
Läkemedelsbehållaren i Sidestream rymmer c:a 10 ml, restvolymen är 0.5 - 0.7 ml och tiden för att nebulisera 3 ml. är c:a 7 min. Sidestreamnebulisatorn består av bara fyra delar inklusive munstycket vilket gör den mycket enkel att ta isär och rengöra.
 Ventstreamnebulisatorn har samma aerosolprestanda som Sidestream men är tack vare sin utformning en s.k. andningsförstärkt nebulisator. Detta betyder i praktiken att varje andetag fylls med en större mängd aerosol och att inte lika mycket spillaerosol går ut till omgivningen. Resultatet blir att Ventstream levererar en större mängd aerosol till lungorna och på så sätt bättre utnyttjar läkemedlet.

Tack vare Ventstreams design som ett ”halvslutet” system kan också filter användas för dem som har läkemedel som är olämpliga att släppa ut i rumsluften.

 

Tillbaka